ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

اختراع با شرایط خاص

شگفت انگیز
8000000 5990000 تومان

  در صورت عدم انجام عودت وجه طبق قرارداد

  - واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  - حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  - هزینه روزنامه رسمی اختراع

  - گواهینامه رسمی ثبت اختراع

  *در صورت نیاز به پژوهشکده اخذ تاییدیه مربوطه به عهده کارفرما می باشد*

نقشه ی فني و يا طرح نوشتاري اختراع

899000 تومان

  1-تهيه نقشه فني اتوكد و یا طرح نوشتاری اختراع

ثبت ايده فكري

4000000 تومان

  1-برسي طرح نوشتاري درخواستي
  2-ثبت درخواست در اداره مربوط
  3-دريافت نظر كارشناسي

اختراع عادی

2399000 تومان

  ۱- واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  ۲- حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  ۳- هزینه روزنامه رسمی اختراع

  ۴- گواهینامه رسمی ثبت اختراع

  *در صورت نیاز به پژوهشکده اخذ تاییدیه مربوطه به عهده کارفرما می باشد*

پژوهکشده اختراع

8000000 تومان

  - واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  - حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  - هزینه روزنامه رسمی اختراع

  - گواهینامه رسمی ثبت اختراع.

  *این قرارداد در صورت تاییدیه اداره اختراعات و اخذ نامه استعلام پژوهشکده مربوطه قابل انجام است*

پژوهکشده اختراع با شرایط خاص

14000000 تومان

  در صورت عدم انجام عودت وجه طبق قرارداد

  - واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  - حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  - هزینه روزنامه رسمی اختراع

  - گواهینامه رسمی ثبت اختراع

  *این قرارداد در صورت تاییدیه اداره اختراعات و اخذ نامه استعلام پژوهشکده مربوطه قابل انجام است*

ثبت اختراع و رسم نقشه فنی

3000000 تومان

  - واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  - حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  - هزینه روزنامه رسمی اختراع

  - گواهینامه رسمی ثبت اختراع

  *در صورت نیاز به پژوهشکده اخذ تاییدیه مربوطه به عهده کارفرما می باشد*

ثبت اختراع و پژوهشکده اختراع

10000000 تومان

  - واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  - حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  - هزینه روزنامه رسمی اختراع

  - گواهینامه رسمی ثبت اختراع