ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخذ کد اقتصادی حقیقی

2599000 تومان

  1-پيگيري تكميل مدارك پرونده کد

   2- تشكيل پرونده مالياتي

   3- اخذ پاسخ استعلام مستقلات اداره مالیات

   4-اخذ كد اقتصادي

پلمپ دفاتر

499000 تومان

  1-درخواست دفاتر پلمپ روزنامه 50 برگ
  2-درخواست دفاتر پلمپ كلي 50 برگ
  3-ارسال پست به ادرس كارفرما

گواهی ارزش افزوده

2999000 تومان

  1-برسي مدارك مورد نياز
  2-ثبت درخواست در اداره مربوط
  3-ثبت نام در وبسایت اداره مربوطه

  ۴-اخذ گواهی ارزش افزوده

اخذ کد اقتصادی حقوقی

2999000 تومان

  مخصوص شرکت ها

  1-پيگيري تكميل مدارك پرونده کد

   2- تشكيل پرونده مالياتي

   3- اخذ پاسخ استعلام مستقلات اداره مالیات

   4-اخذ كد اقتصادي

امور اداری ملک

900000 تومان

  انجام امور اداری مربوط به اجاره ملک

اخذ کد اقتصادی حقیقی و گواهی ارزش افزوده

5400000 تومان

  مخصوص شرکت ها

  -برسي مدارك مورد نياز

  -ثبت درخواست در اداره مربوط
  -ثبت نام در وبسایت اداره مربوطه

  -اخذ گواهی ارزش افزوده

  پيگيري تكميل مدارك پرونده کد

  - تشكيل پرونده مالياتي

  - اخذ پاسخ استعلام مستقلات اداره مالیات

  -اخذ كد اقتصادي

اخذ کد اقتصادی حقوقی و گواهی ارزش افزوده

5700000 تومان

  مخصوص شرکت ها

  -برسي مدارك مورد نياز

  -ثبت درخواست در اداره مربوط
  -ثبت نام در وبسایت اداره مربوطه

  -اخذ گواهی ارزش افزوده

  پيگيري تكميل مدارك پرونده کد

  - تشكيل پرونده مالياتي

  - اخذ پاسخ استعلام مستقلات اداره مالیات

  -اخذ كد اقتصادي

اظهارنامه مالیاتی

3000000 تومان

  تهیه اظهارنامه مالیاتی مطابق اطلاعات دریافتی

  تحویل اظهارنامه نهایی

  ثبت در اداره مربوط

عدم فعالیت شرکت

2800000 تومان

  تهیه نامه مربوطه

  ثبت در اداره مربوط

خدمات حسابداری

2000000 تومان

  انجام خدمات درخواستی

  هزینه کل بعد از بررسی درخواست اعلام میگردد

اخذ کد کارگاهی

2500000 تومان

  اخذ کد بیمه شرکت

  ارسال درخواست به اداره مربوطه