ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

9001 ISO سیستم مدیریت کیفیت

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

14001 ISO سیستم مدیریت زیست محیطی

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

45001 ISO سیستم بهداشت و ایمنی شغلی

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

10004 ISO سیستم رضایت مندی مشتریان

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

10002 ISO سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

10668 ISO سیستم ارزیابی برند

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

22000 ISO سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

HSE مدل ایمنی و سالمت محیط زیست

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

HACCP مدل تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی مواد غذایی

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

SFBB ایمنی مواد غذایی مشاغل کوچک

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

10006 ISO سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

سیستم مدیریت فن آوری اطلاعات ISO/IEC 20000-1

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

GMP شیوه تولید خوب

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

5S نظام آراستگی

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

50001 ISO سیستم مدیریت انرژی

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

29001 TS/ISO سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

10015 ISO استاندارد مدیریت آموزشی

5500000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد 

گواهینامه CE انطباق

6000000 تومان

  کشور مبداء صدور انگلیس

  هزینه QAL  و هزینه TUV World  متفاوت می باشد