ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

ثبت طرح صنعتی عادی

شگفت انگیز
3600000 2460000 تومان

  ۱- ثبت اظهارنامه درخواست ثبت طرح شما ( 3 طرح )

  ۲-واریزی اعتبار ۵ ساله ی طرح بنام شما

  ۳- درج آگهی ثبت طرح شما در روزنامه رسمی کشور

  ۴- صدور گواهینامه رسمی طرح صنعتی شما

ثبت طرح صنعتی عادی

شگفت انگیز
2400000 1700000 تومان

  ۱- ثبت اظهارنامه درخواست ثبت طرح شما ( 2 طرح )

  ۲-واریزی اعتبار ۵ ساله ی طرح بنام شما

  ۳- درج آگهی ثبت طرح شما در روزنامه رسمی کشور

  ۴- صدور گواهینامه رسمی طرح صنعتی شما

ثبت طرح صنعتی عادی

شگفت انگیز
1200000 900000 تومان

  ۱- ثبت اظهارنامه درخواست ثبت طرح شما ( یک طرح )

  ۲-واریزی اعتبار ۵ ساله ی طرح بنام شما

  ۳- درج آگهی ثبت طرح شما در روزنامه رسمی کشور

  ۴- صدور گواهینامه رسمی طرح صنعتی شما

کمیسیون طرح صنعتی

2990000 تومان

  ۱- تنظیم و صدور لایحه دفاعی به اعتراض ثبت شده در پرونده طرح صنعتی شما 
  2- تشکیل پرونده فیزیکی و ارائه مدارک لازم به اداره ثبت

طرح صنعتی با شرایط خاص

9000000 تومان

  طرح صنعتی 

  بصورت تضمینی

عکاسی صنعتی

800000 تومان

  تعداد 10 عدد عکس از یک طرح

ثبت طرح صنعتی و عکاسی

1600000 تومان

  تعداد 10 عدد عکس از یک طرح

  - ثبت اظهارنامه درخواست ثبت طرح شما

  -واریزی اعتبار ۵ ساله ی طرح بنام شما

  - درج آگهی ثبت طرح شما در روزنامه رسمی کشور

  - صدور گواهینامه رسمی طرح صنعتی شما