ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

رتبه بندی انفورماتیک

شگفت انگیز
4000000 2600000 تومان

  1-ثبت نام در سایت اداره مربوطه

  2- اخذ تاييديه كارشناسي

  3- تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

  4-صدور رتبه از شورای عالی انفورماتیک

رتبه بندی پیمانکاری ( رتبه ۵ )

4990000 تومان

  1-ثبت نام در سایت اداره مربوطه

  2- اخذ تاييديه كارشناسي

  3- تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

  4-صدور رتبه 

رتبه پیمانکاری ساختمان و ابنیه

4990000 تومان

  1-ثبت نام در سایت اداره مربوطه

  2- اخذ تاييديه كارشناسي

  3- تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

  4-صدور رتبه (5)

  *در صورت ارتقا به رتبه بالاتر هزینه های کارشناسی محاسبه میشود*

رتبه پیمانکاری آب

4990000 تومان

  1-ثبت نام در سایت اداره مربوطه

  2- اخذ تاييديه كارشناسي

  3- تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

  4-صدور رتبه (5)

  *در صورت ارتقا به رتبه بالاتر هزینه های کارشناسی محاسبه میشود*

رتبه پیمانکاری راه و ترابری

4990000 تومان

  1-ثبت نام در سایت اداره مربوطه

  2- اخذ تاييديه كارشناسي

  3- تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

  4-صدور رتبه (5)

  *در صورت ارتقا به رتبه بالاتر هزینه های کارشناسی محاسبه میشود*

رتبه پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات

4990000 تومان

  1-ثبت نام در سایت اداره مربوطه

  2- اخذ تاييديه كارشناسي

  3- تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

  4-صدور رتبه (5)

  *در صورت ارتقا به رتبه بالاتر هزینه های کارشناسی محاسبه میشود*

رتبه بندی پیمانکاری ( رتبه 4 )

7990000 تومان

  1-ثبت نام در سایت اداره مربوطه

  2- اخذ تاييديه كارشناسي

  3- تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

  4-صدور رتبه 

رتبه بندی پیمانکاری ( رتبه 3 )

14990000 تومان

  1-ثبت نام در سایت اداره مربوطه

  2- اخذ تاييديه كارشناسي

  3- تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

  4-صدور رتبه

رتبه بندی پیمانکاری ( رتبه 2 )

29990000 تومان

  1-ثبت نام در سایت اداره مربوطه

  2- اخذ تاييديه كارشناسي

  3- تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

  4-صدور رتبه 

رتبه بندی پیمانکاری ( رتبه 1 )

49990000 تومان

  1-ثبت نام در سایت اداره مربوطه

  2- اخذ تاييديه كارشناسي

  3- تشكيل پرونده در اداره مربوطه و بررسی مدارک

  4-صدور رتبه