ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

نقشه ی فني و يا طرح نوشتاري اختراع

899,000 تومان

  1-تهيه نقشه فني اتوكد و یا طرح نوشتاری اختراع

ثبت ايده فكري

4,000,000 تومان

  1-برسي طرح نوشتاري درخواستي
  2-ثبت درخواست در اداره مربوط
  3-دريافت نظر كارشناسي

اختراع عادی

2,399,000 تومان

  ۱- واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  ۲- حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  ۳- هزینه روزنامه رسمی اختراع

  ۴- گواهینامه رسمی ثبت اختراع

  *در صورت نیاز به پژوهشکده اخذ تاییدیه مربوطه به عهده کارفرما می باشد*

پژوهکشده اختراع

8,000,000 تومان

  - واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  - حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  - هزینه روزنامه رسمی اختراع

  - گواهینامه رسمی ثبت اختراع.

  *این قرارداد در صورت تاییدیه اداره اختراعات و اخذ نامه استعلام پژوهشکده مربوطه قابل انجام است*

ثبت اختراع و رسم نقشه فنی

3,000,000 تومان

  - واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  - حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  - هزینه روزنامه رسمی اختراع

  - گواهینامه رسمی ثبت اختراع

  *در صورت نیاز به پژوهشکده اخذ تاییدیه مربوطه به عهده کارفرما می باشد*

ثبت اختراع و پژوهشکده اختراع

10,000,000 تومان

  - واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  - حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  - هزینه روزنامه رسمی اختراع

  - گواهینامه رسمی ثبت اختراع