ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

تغییرات شرکت

شروع قیمت از

1,000,000

800,000

تومان

تغییرات شرکت

شروع قیمت از

1,000,000

800,000

تومان

1-  ثبت یک صورتجلسه تغییرات شرکت شما

2- دریافت آگهی تغییرات

3- چاپ آگهی تغییرات شرکت شما در روزنامه رسمی کشور

4- دریافت آگهی تغییرات یک مرحله ای

تغییرات شرکت ثبت شده در شهر : تهران

*اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد*

تغییرات سه مرحله ای

انحلال شرکت

تنظیم و چاپ آگهی دعوت

تغییرات شرکت با شرایط خاص

تغییرات شرکتهای تعاونی

تغییرات شرکتهای تعاونی

تغییرات شرکتهای تعاونی

تغییرات شرکتهای تعاونی

تغییرات شرکتهای خاص

تغییرات شرکتهای تضامنی

تغییرات شرکتهای پیمانکاری

تغییرات شرکتهای مجوزی

تغییرات شرکتهای سهامی عام

تغییرات شرکتهای سهامی عام

تغییرات شرکتهای سهامی عام