ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخذ کد اقتصادی حقیقی

2,599,000 تومان

  1-پيگيري تكميل مدارك پرونده کد

   2- تشكيل پرونده مالياتي

   3- اخذ پاسخ استعلام مستقلات اداره مالیات

   4-اخذ كد اقتصادي

پلمپ دفاتر

499,000 تومان

  1-درخواست دفاتر پلمپ روزنامه 50 برگ
  2-درخواست دفاتر پلمپ كلي 50 برگ
  3-ارسال پست به ادرس كارفرما

گواهی ارزش افزوده

2,999,000 تومان

  1-برسي مدارك مورد نياز
  2-ثبت درخواست در اداره مربوط
  3-ثبت نام در وبسایت اداره مربوطه

  ۴-اخذ گواهی ارزش افزوده

اخذ کد اقتصادی حقوقی

2,999,000 تومان

  مخصوص شرکت ها

  1-پيگيري تكميل مدارك پرونده کد

   2- تشكيل پرونده مالياتي

   3- اخذ پاسخ استعلام مستقلات اداره مالیات

   4-اخذ كد اقتصادي

امور اداری ملک

900,000 تومان

  انجام امور اداری مربوط به اجاره ملک

اخذ کد اقتصادی حقیقی و گواهی ارزش افزوده

5,400,000 تومان

  مخصوص شرکت ها

  -برسي مدارك مورد نياز

  -ثبت درخواست در اداره مربوط
  -ثبت نام در وبسایت اداره مربوطه

  -اخذ گواهی ارزش افزوده

  پيگيري تكميل مدارك پرونده کد

  - تشكيل پرونده مالياتي

  - اخذ پاسخ استعلام مستقلات اداره مالیات

  -اخذ كد اقتصادي

اخذ کد اقتصادی حقوقی و گواهی ارزش افزوده

5,700,000 تومان

  مخصوص شرکت ها

  -برسي مدارك مورد نياز

  -ثبت درخواست در اداره مربوط
  -ثبت نام در وبسایت اداره مربوطه

  -اخذ گواهی ارزش افزوده

  پيگيري تكميل مدارك پرونده کد

  - تشكيل پرونده مالياتي

  - اخذ پاسخ استعلام مستقلات اداره مالیات

  -اخذ كد اقتصادي

اظهارنامه مالیاتی

3,000,000 تومان

  تهیه اظهارنامه مالیاتی مطابق اطلاعات دریافتی

  تحویل اظهارنامه نهایی

  ثبت در اداره مربوط

عدم فعالیت شرکت

2,800,000 تومان

  تهیه نامه مربوطه

  ثبت در اداره مربوط

خدمات حسابداری

2,000,000 تومان

  انجام خدمات درخواستی

  هزینه کل بعد از بررسی درخواست اعلام میگردد

اخذ کد کارگاهی

2,500,000 تومان

  اخذ کد بیمه شرکت

  ارسال درخواست به اداره مربوطه