ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

مشاوره ثبت شرکت در کشور عراق

10,000,000 تومان

  مبلغ فوق جهت کارشناسی و مشاوره و حق وکیل می باشد و هزینه های واریزی هر کشور مطابق اعلام به صورت ارزری دریافت می گردد . 

  شرکت ایرانی با کفیل عراقی

  شرکت تماما ایرانی

  آدرس مجازی (واقعی یک میزدر یک اتاق)

  آدرس حقیقی در شهرهای بزرگ از

  آدرس حقیقی در شهرهای کوچک از

  افتتاح حساب بانکی بااحتساب کل هزینه های شرکت ایرانی با کفیل عراقی

  افتتاح حساب بانکی با احتساب کل هزینه های شرکت

  سایر هزینه ها متقابلا اعلام خواهد شد 

مشاوره ثبت برند مادرید

10,000,000 تومان

  مبلغ فوق جهت کارشناسی و مشاوره و حق وکیل می باشد و هزینه های واریزی هر کشور مطابق اعلام به صورت ارزری دریافت می گردد . 

  ثبت برند در یک طبقه 

  ثبت در سیستم جهانی

مشاوره ثبت شرکت مادرید

10,000,000 تومان

  مبلغ فوق جهت کارشناسی و مشاوره و حق وکیل می باشد و هزینه های واریزی هر کشور مطابق اعلام به صورت ارزری دریافت می گردد . 

  ثبت شرکت بصورت جهانی

مشاوره ثبت اختراع و طرح صنعتی جهانی

10,000,000 تومان

  مبلغ فوق جهت کارشناسی و مشاوره و حق وکیل می باشد و هزینه های واریزی هر کشور مطابق اعلام به صورت ارزری دریافت می گردد . 

  ثبت اختراع و طرح صنعتی جهانی

مشاوره ثبت شرکت در انگلیس

10,000,000 تومان

  مبلغ فوق جهت کارشناسی و مشاوره و حق وکیل می باشد و هزینه های واریزی هر کشور مطابق اعلام به صورت ارزری دریافت می گردد . 

  ثبت شرکت در انگلیس

  تاییدیه اتاق بازرگانی

  تاییدیه امور خارجه 

  دارایی و کو اقتصادی

  تلفن ثابت و دفتر کار 

  سایر هزینه ها متقابلا اعلام خواهد شد 

مشاوره ثبت شرکت در امارات

10,000,000 تومان

  مبلغ فوق جهت کارشناسی و مشاوره و حق وکیل می باشد و هزینه های واریزی هر کشور مطابق اعلام به صورت ارزری دریافت می گردد . 

  ثبت شرکت در امارات

  دریافت کارت اقامت 

  حق الوکاله وکیل عمانی 

  هزینه اجاره آفیس در عمان 

  هزینه عوارض سالیانه شهرداری

  سایر هزینه ها متقابلا اعلام خواهد شد 

مشاوره ثبت شرکت در کشور آلمان

10,000,000 تومان

  مبلغ فوق جهت کارشناسی و مشاوره و حق وکیل می باشد و هزینه های واریزی هر کشور مطابق اعلام به صورت ارزری دریافت می گردد . 

  ثبت شرکت غیر حضوری

  افتتاح حساب شخصی ، شرکتی 

  ثبت برند 

  اقامت کاری 

  اقامت توریستی 

  اقامن شهروندی

  سایر هزینه ها متقابلا اعلام خواهد شد 

مشاوره ثبت شرکت در ترکیه

10,000,000 تومان

  مبلغ فوق جهت کارشناسی و مشاوره و حق وکیل می باشد و هزینه های واریزی هر کشور مطابق اعلام به صورت ارزری دریافت می گردد . 

  ثبت شرکت 

  دریافت کد مالیاتی 

  بازگشایی حساب فردی 

  دریافت کارت کردیت ( مستر ، ویزا )

  دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی 

  انجام کلیه امور مالیاتی و نظارت و معرفی دفتر ماهانه 

  دریافت حساب شرکتی 

  کارت خوان ترک 

  انجام امور ثبتی و احراز هویت مدیر عامل 

  انجام کلیه امور اقامتی سال اول ( هر نفر )

  انجام و دریافت چالشما ایزین ( هر نفر )

  ثبت شرکت غیر حضوری 

  برند 

  اقامت کاری سالیانه 

  اقامت توریستی یک ساله ( تا 40 سال )

  اقامت شهروندی 

  سایر هزینه ها متقابلا اعلام خواهد شد 

مشاوره ثبت شرکت در کشور چین

100,000,000 تومان

  ثبت شرکت ایرانی با نماینده چینی

  شرکت تماما ایرانی

  آدرس مجازی ( صوری ) 

  آدرس مجازی(واقعی) یک میزدر یک اتاق

  آدرس حقیقی درپکن و شهرهای بزرگ

  آدرس حقیقی در شهرهای کوچک

  افتتاح حساب بانکی شرکت ایرانی با نماینده چینی

  افتتاح حساب بانکی شرکت

  سایر هزینه ها متقابلا اعلام خواهد شد 

مشاوره ثبت شرکت در کشور عمان

10,000,000 تومان

  مبلغ فوق جهت کارشناسی و مشاوره و حق وکیل می باشد و هزینه های واریزی هر کشور مطابق اعلام به صورت ارزری دریافت می گردد . 

  ثبت شرکت به همراه  دریافت کارت اقامت

  حق الوکاله وکیل عمانی

  هزینه اجاره آفیس در عمان

  هزینه عوارض سالیانه شهرداری

  سایر هزینه ها متقابلا اعلام خواهد شد 

مشاوره ثبت شرکت در کشور گرجستان

10,000,000 تومان

  ثبت شرکت

  آدرس شرکت

  ثبت برند

  ثبت هر زمینه اضافه برند

  مشاوره ثبت نام و اخذ اقامت تحصیلی

  مشاوره اقامت کاری

  سایر هزینه ها متقابلا اعلام خواهد شد 

مشاوره ثبت شرکت در کشور اسپانیا

10,000,000 تومان

  مبلغ فوق جهت کارشناسی و مشاوره و حق وکیل می باشد و هزینه های واریزی هر کشور مطابق اعلام به صورت ارزری دریافت می گردد . 

  هزینه ثبت شرکت (افتتاح حساب، دفتر اسناد رسمی و..)

  آدرس پستی برای دریافت نامه ها و اطالعیه ها

  شماره تلفن مجازی همراه با سیستم پاسخگو خودکار

  حسابداری تا سقف 50 فاکتور در ماه (ارائه فاکتورهای شرکت بصورت ماهیانه، ارائه 3 ماهه فرمهای مالیاتی ارائه گزارش سالیانه به اداره مالیات)

  هزینه مجوز فعالیت بسته به نوع فعالیت شرکت محاسبه خواهد شد.

  سایر هزینه ها متقابلا اعلام خواهد شد 

مشاوره ثبت شرکت در کشور هلند

10,000,000 تومان

  مبلغ فوق جهت کارشناسی و مشاوره و حق وکیل می باشد و هزینه های واریزی هر کشور مطابق اعلام به صورت ارزری دریافت می گردد . 

  ثبت شرکت غیرحضوری

  افتتاح حساب  شخصی، شرکتی

  ثبت برند

  اقامت کاری

  اقامت توریستی

  قامت شهروندی

  سایر هزینه ها متقابلا اعلام خواهد شد