ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

مشاوره و اخذ استانداردهای سیستم های مدیریتی و تخصصی

شروع قیمت از

100,000,000

80,000,000

تومان

خدمات آزمایشگاه

شروع قیمت از

400,000,000

320,000,000

تومان

1-ثبت فرم درخواست
2-بررسی نمونه ها و آزمایشگاه های موجود
3-پذیرش آزمایش
4-کارمزد وکیل

مشاوره و اخذ استانداردهای صادراتی

شروع قیمت از

400,000,000

305,000,000

تومان

1-ثبت فرم درخواست
2-طراحی الزامات و مستندات  سیستم
3-آموزش کلی استاندارد
4-کارمزد وکیل
5-رفع عدم انطباق های احتمالی
6-پیش ممیزی
7-پیاده سازی
8-صدورگواهی

تدوین پیش نویس قرارداد

شروع قیمت از

30,000,000

210,000,000

تومان

1-بررسی و تدوین قرارداد و موضوع 
2-کارمزد وکیل

مشاوره و تمدید (مراقبتی)استانداردهای صادراتی

شروع قیمت از

210,000,000

155,000,000

تومان

1-ثبت فرم درخواست
2-پیش میزی
3-رفع عدم انطباق های احتمالی
4-صدور گواهی
5-کارمزد وکیل
 

مشاوره و اخذ استانداردهای سیستم های مدیریتی و تخصصی

شروع قیمت از

100,000,000

80,000,000

تومان

1-ثبت فرم درخواست
2-طراحی الزامات و مستندات  سیستم
3-آموزش کلی استاندارد
4-کارمزد وکیل
5-رفع عدم انطباق های احتمالی
6-پیش ممیزی
7-پیاده سازی
8-صدورگواهی

نیاز سنجی

شروع قیمت از

100,000,000

76,000,000

تومان

1-ثبت فرم درخواست
2-مشاوره و بررسی سازمان
3-کارمزد وکیل

مشاوره و اخذ تاییدیه و مجوزهای ملی

شروع قیمت از

90,000,000

65,000,000

تومان

1-ثبت فرم درخواست 
2-مشاوره سازمان
3-درخواست تایید صلاحیت
4-درخواست تایید فناوری اطلاعات
5-کارمزد وکیل
6-دعوت نامه کمیته علائم
7-درخواست صدور پروانه
 

"مشاوره و تمدید (مراقبتی)استانداردهای سیستم های مدیریتی و تخصصی"

شروع قیمت از

80,000,000

45,000,000

تومان

1-ثبت فرم درخواست
2-پیش میزی
3-رفع عدم انطباق های احتمالی
4-صدور گواهی
5-کارمزد وکیل
 

ثبت حق به نژادی

شروع قیمت از

75,000,000

45,000,000

تومان

1-ثبت فرم درخواست
2-کارمزد وکیل

مشاوره و تمدید تاییدیه و مجوز های ملی

شروع قیمت از

60,000,000

35,000,000

تومان

1-ثبت فرم درخواست
2-بررسی شرایط فنی
3-درخواست صدور پروانه
4-رفع عدم انطباق احتمالی
5-کارمزد وکیل